top of page

Program

Idejna studija sportsko rekreacijske staze Zabok-Sveti Križ Začretje-Krapina

 

Lokacija 

Krapinsko zagorska županija

 

Godina

2016.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Ema Gorički, Lovro Gorupec, Mladen Vragović

 

Investitor

Samostalni projekt

 

Status

Idejna studija

ZaZaKr
Predmetnom studijom istražuje se mogućnost biciklističkog povezivanja Zaboka i Krapine duž planirane, a dijelom izgrađene brze prometnice. Trasa navedene prometnice prepoznata je kao vrlo kvalitetan faktor povezivanja dvaju gradova. Uzduž cijele prometnice, projektom kojeg je izradila tvrtka Traficon d.o.o. planira se izvedba poljskog puta za potrebe poljoprivrede. Uvidom u stanje na terenu evidentno je da se prostor između planirane, dijelom izgrađne ceste i autoceste koja se paralelno proteže s istočne strane, za poljoprivredu koristi malo, gotovo nimalo. Stoga se ovom studijom predlaže prenamjena spomenutog puta u sportsko rekreacijski koridor kojim bi se dva gradska centra u samom srcu Hrvatskog zagorja povezala i biciklistički, ne samo kolno.
 
Projekt izgradnje sportsko-rekreacijske staze podijeljen je u tri faze koje prate faznost izgradnje ceste Zabok-Krapina. Prva faza obuhvaća trasu Zabok - Sveti Križ Začretje, druga faza Sveti Križ Začretje - Dukovec, a treća Dukovec-Krapina.  Predmetnom studijom obrađena je prva faza izgranje. Osim biciklizma, staza se predviđa i za druge sportske sadržaje, a duž cijele duljine planira se tako i izvedba jahačke staze. Rekreativno jahanje prepoznaje se kao važan potencijal područja i kao vid oživljavanja tradicije uzgoja konja. 13 km duga sportsko-rekreacijska staza u samom srcu Hrvatskog Zagorja postaje i snažan privlačan turistički faktor što rezultira oživljavanjem turističke ponude. Biciklizam i bavljenje sportom danas su važan dio turističke ponude, a zdravo življenje i projekti koji ga potiču imaju snažno uporište u financiranju od strane europskih strukturnih fondova. Planirana sportsko-rekreacijska staza otvara alternativne mogućnosti kretanja i rekreacije za domicilno stanovništvo, a povoljan geoprometni položaj čini planirani sadržaj lako dostupnim za velik broj vanjskih korisnika bilo iz Hrvatske bilo iz inozemstva. 'Duž trase prepoznato je niz kvalitetnih doživljaja prostora. Osnovnu kvalitetu trase čine već spomenute vizure prema sjeveru i jugu. 
 
Definirane su četiri ključne točke n kojima se predviđa formiranje manjih odmorišta:
 
O1 - Podnožje kapele sv. Antuna s ruševinama kurije Zaboky i pašnjakom obližnje farme konja
O2 - Križanje s cestom iz Grabrovca definirano proplankom smještenim između tri kanala koji se na ovoj točki ulijevaju u Rijeku Krapinicu
O3 - Križanje s cestom Švaljkovec - Mirkovec iznimno bitno zbog neposredne blizine željezničke postaje - koncept "bike and ride"
O4 - Ušće potoka Šemnice u rijeku Krapinicu
O5 - Križanje s cestom Mirkovec - Sveti Križ Začretje  definirano ladanjskom kućom motorističkog kluba.

 
Sportsko rekreacijska staza koncipirana je od dvije trake namijenjene bickilističkom i pješačkom prometu i jedne kasačke trake. Širina svake trake iznosi 2.0 m što daje ukupnu širinu od 6.0 m. Postojeći pošljunčani poljski put ukupne je širine 3-4.0 m. Studijom se predviđa njegovo proširenje. Biciklističko-pješačke trake trake izvest će se u asfaltu, dok se kasačka staza oblikuje u zemljanom sloju. Cijelom dužinom trase predviđa se sadnja drvoreda stabala koja se na pojedinim mjestima intgriraju s postojećim zelenilom. Postojeća vegetacija valorizira se i integrira u projektno rješenje. Kanali i vodotoci koji tangiraju parcelu mjestimično se oživljavaju vodenim raslinjem. Sadnja novog zelenila ne tretira se kao puko ozelenjavanje jer to na ovoj lokaciji nije ni potrebno, već kao sredstvo građenja i nadopunjavanja prostornih odnosa. Krajobrazno rješenje postaje okvir zbivanja na stazi kao i na pratećim odmorištima.  
 
Odmorišta se tretiraju kao manja proširenja uz rekreacijsku stazu, prostor za bivanje i odmor u zelenilu. Opremaju se elementima urbane opreme i to: elementima za sjedenje i odmor, paviljonima i kioscima, koševima za otpad, pojilištima i elementima urbane rasvjete. U oblikovanju odmorišta inzistira se na elementima održivog i zelenog građenja - solarnim svjetiljkama, solarnim punjačima za električne bicikle, solarnim nadstrešnicama i sl. 
bottom of page