top of page

Program

Izgradnja zamjenske administrativno upravne građevine sa smještajnim jedinicama za potrebe kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka

 

Lokacija 

Makarska

 

Godina

2016.

 

Projektni tim

Dragutin Galunić, Božidar Gorički, Suzana Matić, Marijana Kalčić

 

Investitor

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka

Bruto građevinska površina

1 112,78 m2

 

Status

Glavni projekt

BIOKOVKA +
Na temelju idejnog projekta Rekonstrukcije i dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka pristupilo se izradi Glavnog projekta za izgradnju zamjenske građevine na mjestu postojeće smještajne depadanse. Postojeća depandansa je pravokutna dvoetažna građevina, vanjskih gabarita 14,40 x 10,06 m, odnosno 14,40x11,98 sa terasom u suterenu. Zgrada je građena 1961.g. Sastoji se od četiri apartmana u nivou suterena, te četiri apartmana u nivou prizemlja. Izgrađena je na terenu u padu, te svaka etaža ima direktan izlaz na vanjski teren. Nova građevina smješta se na mjesto postojeće depadanse. Svojim nepravilnim poligonalnim oblikom meko sjeda u prostor i prati formalne odrednice susjedne izgradnje. Osnovna namjena građevine je administrativno upravna; u njoj će na četiri etaže (Suteren, prizemlje, 1. kat, te 2. kat) biti smješteni uredi u kojima će se nalaziti uprava čitavog kompleksa. Osim administrativnih prostora, u građevini će se nalaziti i dva apartmana za iznajmljivanje. Apartmani su smješteni na posljednoj etaži, odnosno trećem katu. Preseljenjem uprave u novu zgradu, u postojećoj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju otvorit će se 345 m2  koji će se prenamjeniti u smještajne jedinice ili terapeutske sadržaje. Građevina je nepravilnog poligonalnog oblika, maksimalnih dimenzija 17,88x17,34m. Broj etaža je Su + P + 3 kata. Projektom je definirana 0,00 kota građevine (suterena) koja se nalazi na apsolutnoj koti +/-0,00=18,60 mnm. Max visina vijenca je na koti +13.70 m (16,90m od kote gotovo zaravnatog terena uz pročelje suterena). Građevina se nalazi u građevinskom području i arhitektonski je oblikovana na način da se svojim vanjskim izgledom uklopi u ambijent, tako da se ne narušavaju postojeći prostorni odnosi okolnih građevina. Krov je ravan, a pročelja obrađena žbukanjem ili obložena kamenom. 
bottom of page